Regulamin

 

Regulamin Serwisu www.skaleo.pl

§ 1 Informacje Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Usługobiorców, prawa i obowiązki zarejestrowanych Usługobiorców oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 UŚUDE.

§ 2 Definicje

 1. Usługodawca – spółka pod firmą Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rybałtów 12 lok. 40, 02-886 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, adres e-mail: biuro@skaleo.pl.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zawarła Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia działająca przez swojego opiekuna prawnego, będąca klientem Usługobiorcy, która zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych z Usługobiorcą lub korzysta z jego usług na warunkach ustalonych pomiędzy Klientem a Usługobiorcą.
 4. Serwis – portal internetowy znajdujący się na Domenie Głównej.
 5. Domena Główna – adres internetowy skaleo.pl, na którym znajduje się Serwis.
 6. SKALEO – oprogramowanie komputerowe znajdujące się na Subdomenie, będące własnością Usługodawcy, pozwalające Usługobiorcy na korzystanie z Usługi. Wszelkie prawa do oprogramowania przysługują Usługodawcy, a Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z oprogramowania tylko w zakresie związanym z realizacją Usługi.
 7. Abonament – uiszczana przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy miesięczna opłata o charakterze bezzwrotnym, za korzystanie z Usługi.
 8. Prowizja – procentowa opłata o charakterze bezzwrotnym, uiszczana przez Klienta na rzecz operatora płatności, od każdej płatności za usługę turystyczną oferowaną przez Usługobiorcę Klientowi i dokonanej za pośrednictwem bramki płatności.
 9. Dostawca – należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługę w postaci bramki płatności, tj. Payu S.A. z siedzibą w Poznaniu KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 i imoje obsługiwany przez ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000005459, NIP: 6340135475, REGON: 271514909.
 10. Bramka płatności – usługa dająca możliwość wykonywania szybkich i bezpiecznych przelewów online, świadczona przez jednego z Dostawców wybranego przez Usługodawcę.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. Rejestracja Konta – proces rejestracji Usługobiorcy w Serwisie, polegający na założeniu Konta.
 13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adres e-mail) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Usługobiorcy, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z Regulaminem oraz uzyskał dostęp do Usługi.
 14. Subdomena – adres internetowy przynależący do Domeny Głównej udostępniony Usługobiorcy w celu umożliwienia korzystania z zasobów SKALEO przypisanych Usługobiorcy.
 15. Usługa – oferowana za pomocą SKALEO, znajdującego się na Subdomenie, możliwość tworzenia ofert usług turystycznych Usługobiorcy, zawierania przez Usługobiorcę umów o świadczenie usług turystycznych z Klientami, tworzenia bazy danych Klientów, dokonywania rezerwacji oraz dokonywania płatności przez Bramkę płatniczą na rzecz Usługobiorcy za usługi turystyczne, stanowiąca usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 UŚUDE.
 16. Formularz Rejestracyjny – formularz znajdujący się w Serwisie, umożliwiający Usługobiorcy Rejestrację Konta w Serwisie.
 17. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2020 r. poz. 344).
 18. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
 19. Umowa o świadczenie Usługi – umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę.
 20. Umowa na obsługę bramki – umowa zawarta pomiędzy Dostawcą wskazanym przez Usługodawcę, a Usługobiorcą.
 21. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi, warunki korzystania z Serwisu oraz SKALEO, zasady odpowiedzialności Usługodawcy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Płatność z tytułu świadczenia Usługi przez Usługodawcę odbywa się poprzez uiszczanie kwoty Abonamentu za pomocą Płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności Dostawcy.
 3. SKALEO służy jedynie automatyzacji procesów związanych ze świadczeniem przez Usługobiorcę usług turystycznych na rzecz Klientów. Usługodawca nie bierze udziału w świadczeniu przez Usługobiorcę usług turystycznych na rzecz Klientów.
 4. Administratorem danych osobowych klientów Usługobiorcy korzystających z formularza w Subdomenie jest każdorazowo Usługobiorca świadczący usługi turystyczne. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o umowę przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
 5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi dochodzi do skutku w przypadku jednoczesnego zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie, zapoznania się i akceptacji przez niego treści Regulaminu, znajdującego się pod adresem: https://skaleo.pl/regulamin/ , Polityki Prywatności znajdującej się pod adresem:  https://skaleo.pl/polityka_prywatnosci/  i zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych znajdującego się pod adresem: https://skaleo.pl/umowa_powierzenia_danych/  stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz po otrzymaniu od Usługobiorcy kwoty Abonamentu za pierwszy miesiąc świadczenia Usługi.
 6. Rejestracji Konta w Serwisie i zawarcia Umowy o świadczenie Usługi można dokonać wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Konta i zawieranie Umowy o świadczenie Usługi w imieniu osób trzecich.
 7. Rejestracja Konta w Serwisie przez Usługobiorcę i związane z tym udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się, jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Brak zgody na postanowienia Regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Umowy o świadczenie Usługi uniemożliwia skuteczną rejestrację do Serwisu oraz zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
 8. Za dzień zawarcia umowy o świadczenie Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie się faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa o świadczenie Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Dla poprawnego działania aplikacji SKALEO konieczne jest jej skonfigurowanie z Bramką płatności.
 10. Usługa świadczona jest w języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. System teleinformatyczny Usługodawcy obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie oraz przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Właściwe korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu wymaga spełnienia przez system i oprogramowanie Usługobiorcy następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) stałe szerokopasmowe połączenie z publiczną siecią Internet, co najmniej 1 Mb,
b) zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron internetowych udostępnionych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do zapisywania plików cookies: Google Chrome w wersji 67 lub wyższej/Mozilla Firefox w wersji 60 lub wyższej/Microsoft Edge w wersji 14 lub wyższej z włączoną obsługa javascriptu oraz posiadanie sprzętu umożliwiającego sprawne działanie w powyższych przeglądarkach,
c) aktywne konto poczty e-mail.

 1. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Serwisem.
 2. Usługodawca aktualizując Serwis w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką informację Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym lub w dedykowanym do tego polu w Serwisie. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu, chyba że skutkuje ona niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych Funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Usługobiorców podając datę oraz godzinę przerwy technicznej.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Usługobiorcy.

§ 4 Rejestracja Konta w Serwisie, opłata za świadczenie Usługi

 1. Rejestracja Konta w Serwisie następuje poprzez podanie w Formularzu Rejestracyjnym danych Usługobiorcy, takich jak: adres e-mail, adres strony internetowej, nazwę nadawcy SMS (imię, nazwisko, nazwa firmy), kraj, nr telefonu, hasła do późniejszego logowania w Serwisie oraz jednoczesną akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności, po czym kliknięcie w przycisk „Załóż konto”.
 2. Po dokonaniu Rejestracji Konta w Serwisie, Usługobiorca otrzymuje na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Subdomeny.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi odbywa się poprzez zalogowanie się za pośrednictwem Serwisu do Subdomeny. Logowanie odbywa się za pomocą danych w postaci: adres e-mail będącego loginem i hasła.
 4. Dostęp do Subdomeny uruchamiany jest w przeciągu maksymalnie 24 godzin po kliknięciu w link aktywacyjny w Serwisie.
 5. Usługodawca w ramach Usługi umożliwia Usługobiorcy korzystanie z obsługi płatności otrzymywanych przez Usługobiorcę od Klientów za świadczone przez Usługobiorcę usługi turystyczne za pośrednictwem Bramki płatności. Usługobiorca zobowiązany jest wówczas we własnym zakresie zawrzeć umowę z odpowiednim podmiotem świadczącym usługi płatności elektronicznej.
 6. Abonament płatny jest z góry, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2.
 7. Wysokość Abonamentu wskazana jest na stronie Serwisu; podana jest w złotych polskich w kwocie brutto, tj. powiększonej o należny podatek VAT.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości Abonamentu oraz wprowadzania innych zmian w zakresie Abonamentu. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę zmian, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Usługodawca opublikuje stosowną informację w Serwisie oraz powiadomi o tym Usługobiorców ze stosownym wyprzedzeniem. Wprowadzone zmiany nie dotyczą okresu, na który w momencie wprowadzenia zmiany Usługobiorca ma wykupiony dostęp do Usługi.

§ 5 Warunki świadczenia Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Na czas korzystania z Usług Serwisu Usługobiorca zobowiązany jest do zawarcia Umowy na obsługę bramki.
 3. Usługodawca pośredniczy w zawarciu Umowy na obsługę bramki w ten sposób, że przekazuje Usługobiorcy wszelkie niezbędne informacje i dane kontaktowe Dostawcy, celem umożliwienia Usługobiorcy zawarcia wspomnianej Umowy z Dostawcą.
 4. Zasadą jest, iż Usługobiorca powinien korzystać tylko ze wskazanej Bramki płatności, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych sytuacjach może dokonać płatności gotówką lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
 5. Niedopuszczalne jest promowanie przez Usługobiorcę innych form płatności aniżeli Bramka płatności, a w szczególności zachęcanie Klientów poprzez wiadomości e-mail, SMS, treści umowy do dokonywania płatności w inny sposób niż poprzez Bramkę płatności.
 6. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z Usługi. W przypadku rezygnacji z Usługi będzie ona dostępna dla Usługobiorcy do końca opłaconego przez Usługobiorcę okresu miesięcznego korzystania ze SKALEO.
 7. Wypowiedzenie Umowy na obsługę bramki jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usługi i zaprzestaniem możliwości korzystania ze SKALEO.
 8. Usługodawca jest zobowiązany do miesięcznego uiszczania Abonamentu w terminie do 15 dnia każdego pełnego miesiąca korzystania ze SKALEO. O upływie terminu płatności Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w terminie 3 dni po upływie terminu zapłaty w formie elektronicznej na podany Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail. W przypadku braku zapłaty w terminie 3 dni od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi.
 9. W przypadku braku płatności w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Usługodawcę, o którym mowa w ust. 8 powyżej, dostęp do Usługi zostanie zablokowany a Subdomena skasowana po upływie 180 dni od ostatniego dnia trwania okresu, na jaki została wykupiona Usługa. Jeżeli Usługobiorca wyrazi chęć wcześniejszego usunięcia przypisanej mu Subdomeny, powinien przesłać z adresu mailowego, za pomocą którego nastąpiła rejestracja Konta odpowiednią dyspozycję zatytułowaną “usunięcie subdomeny” na adres: support@skaleo.pl.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania do Konta w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
  • korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich;
  • dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Usługodawcy lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi lub naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Usługodawcy lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 12. Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługobiorcy Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Usługobiorcę prawa, Regulaminu, praw Usługodawcy lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
 13. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o notorycznym korzystaniu przez Usługobiorcę z innych form płatności aniżeli Bramka płatności, Usługodawca może podjąć czynności o których mowa w ust. 12, a także wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi z winy Usługobiorcy.
 14. Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługobiorcy Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Usługobiorcę prawa, Regulaminu, praw Usługodawcy lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
 15. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego Usługodawcy wprowadzonych przez Usługobiorcę.
 16. Na podstawie UŚUDE Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Usługodawcy w przypadku:
  • otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
 17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Usługobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, z zastrzeżeniem dokonanych przez Usługobiorcę zmian w zakresie wprowadzonych danych kontaktowych – wówczas na najbardziej aktualny adres e-mail lub numer telefonu.
 18. Od każdej dokonanej oraz opłaconej za pośrednictwem SKALEO rezerwacji usługi turystycznej przez Klienta, pobierana jest przez Bramkę płatności Prowizja w wysokości 1,8% ceny tej usługi turystycznej dla płatności w walucie złoty polski i 2,2% ceny tej usługi turystycznej dla płatności w walucie euro.
 19. Usługobiorca może dowolnie zarządzać bazami danych Klientów, wprowadzanymi ofertami swoich usług turystycznych w ramach swojej domeny i Subdomeny w czasie trwania Umowy o świadczenie Usługi. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 20. Usługobiorca zobowiązany jest do umieszczenia na swojej stronie internetowej (wraz z odnośnikiem na Subdomenie) regulaminu serwisu, polityki prywatności, stosowanych ogólnych warunków umów oraz wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo przy zawieraniu umów na odległość z konsumentami. Całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Usługobiorca.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Usługobiorca odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Usługobiorca korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy, związanej ze świadczeniem Usługi w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • usunięcie danych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
  • nieprawidłowe korzystanie ze SKALEO jak i skutki nieprzestrzegania przez Usługobiorcę wymogów technicznych, o których mowa w Regulaminie,
  • następstwa udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim loginu i hasła,
  • skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługobiorców w ramach realizacji poszczególnych Funkcjonalności Serwisu,
  • problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Serwisu,
  • odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami;
  • prawidłowość i zgodność z prawem świadczonych przez Usługobiorców usług turystycznych na rzecz Klientów;
  • czasowe ograniczenie lub wyłącznie dostępu do Serwisu, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż tego rodzaju okoliczności mogą okresowo wystąpić, pomimo należytego działania po stronie Usługodawcy.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu, w tym SKALEO, są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania ze SKALEO i innych utworów udostępnianych w ramach Serwisu i Subdomeny jedynie w zakresie i w celu realizacji Usługi. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ww. zakres wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia Usługi

 1. W przypadku, gdy zdaniem Usługobiorcy Usługa nie jest realizowana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia powodu wniesienia reklamacji w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: support@skaleo.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • nazwę (login) pod jakim Usługodawca występuje w Serwisie;
  • przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
  • proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji;
  • nazwę Subdomeny, z której Usługobiorca korzysta w Serwisie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Usługobiorca składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej.
 6. Reklamacja Usługobiorcy z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem dostawcy systemu płatności na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.
 7. Niezależnie od powyższego Usługobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres Spółki: ul. Rybałtów 12/40, 02-886 Warszawa lub mailowo na adres: support@skaleo.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.

§ 10 Zasady bezpieczeństwa

 1. Usługobiorca jest zobowiązany chronić login oraz hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 2. Dyspozycje złożone z użyciem poprawnego loginu i hasła uważa się za złożone przez uprawnionego Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca w każdym czasie może zmienić hasło do swojej Subdomeny. Z chwilą zmiany hasła, możliwość logowania i składania dyspozycji w oparciu o dotychczasowe hasło zostanie zablokowana.
 4. W celu prawidłowej realizacji Usługi, Usługodawca zapewnia Usługobiorcom obsługę techniczną, która obejmuje wyjaśnienie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem SKALEO oraz pomoc w rozwiązaniu problemów z nim związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: support@skaleo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

§ 11 Dane do korespondencji

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z realizacją Usługi, Usługodawca może kontaktować się z Usługobiorcą przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym).
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z realizacją Usługi, Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres
  e-mail: support@skaleo.pl.

§ 12 Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie Usługi pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), UŚUDE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 3. Wszelkie spory związane z Usługą świadczoną przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu: skaleo.pl/regulamin i w siedzibie Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Usługobiorcę o każdorazowej zmianie siedziby lub adresu poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2022 roku.  
 4. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi z 14-dniowym wypowiedzeniem.
 6. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez pocztę e-mail oraz umieszczając Regulamin na stronie Serwisu.
 7. Usługobiorca przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
 
tel: (+48) 572 195 794

email: biuro@skaleo.pl

ul. Rybałtów 12 /40
02-886 Warszawa

NIP: 9512501715