Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi skaleo.pl drogą elektroniczną

§ 1 Informacje Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Skaleo sp. z o.o., w ramach Serwisu skaleo.pl jak również zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, prawa i obowiązki zarejestrowanych Usługobiorców Serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219, t.j. z dnia 24.06.2017 r.).

§ 2 Definicje

 1. Usługodawca –  Skaleo sp. z o.o..
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zawarła Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Klient –  osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia działająca przez swojego opiekuna prawnego, będąca klientem Usługobiorcy, która zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych z Usługobiorcą lub korzysta z jego usług na warunkach ustalonych pomiędzy  Klientem a Usługobiorcą.  
 4. Serwis – portal internetowy skaleo.pl znajdujący się pod adresem internetowym skaleo.pl.
 5. SKALEO – oprogramowanie komputerowe będące własnością Usługodawcy, które umożliwia zarządzanie Usługobiorcy biurem podróży, tworzenia bazy danych Klientów, dokonywania rezerwacji, znajdujący się na Subdomenie Usługobiorcy. Wszelkie prawa do oprogramowania przysługują Usługodawcy, a Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z oprogramowania tylko w zakresie związanym z realizacją usługi.  
 6. Abonament – opłata uprawniająca Usługobiorcę do korzystania z SKALEO.
 7. Prowizja – procentowa opłata uiszczana przez Usługobiorcę od każdej rezerwacji usługi turystycznej opłaconej internetowo i dokonanej przez Klienta za pośrednictwem bramki płatności SKALEO.
 8. Rejestracja  konta Usługobiorcy – proces rejestracji Usługobiorcy w Serwisie, polegający na założeniu Subdomeny Usługobiorcy.
 9. Subdomena Usługobiorcy – zbiór uprawnień i zasobów SKALEO przypisanych Usługobiorcy, posiadający unikalny login i hasło wymagany do procesu autoryzacji tj. logowania, znajdujący się na indywidualnym adresie subdomeny.
 10. Usługa – oferowanie za pomocą SKALEO  znajdującego się na Subdomenie Usługobiorcy możliwości tworzenia ofert usług turystycznych, zawierania umów z Klientami, tworzenia bazy danych Klientów.
 11. Formularz Rejestracyjny – formularz znajdujący się w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie.
 12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219, t.j. z dnia 24.06.2017 r.) 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy  Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług, warunki korzystania z Serwisu oraz SKALEO, zasady odpowiedzialności Usługodawcy, zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Świadczenie Usługi przez usługodawcę odbywa się odpłatnie, w wysokości opłaty abonamentowej.
 3. Skaleo jest oprogramowaniem służącym jedynie do automatyzacji procesów związanych ze świadczeniem przez Usługobiorcę usług turystycznych wobec Klientów.    
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi dochodzi do skutku w przypadku jednoczesnego zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie, zapoznania  się i akceptacji przez niego treści Regulaminu oraz wyrażenia zgód, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, znajdujących się na stronie skaleo.pl/regulamin oraz po otrzymaniu  od Usługobiorcy opłaty abonamentowej.        
 5. Rejestracji w Serwisie i zawarcia umowy o świadczenie Usługi  można dokonać wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i zawieranie umów o świadczenie Usługi  w imieniu osób trzecich.
 6. Rejestracja konta w Serwisie przez Usługobiorcę i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się, jest związany postanowieniami Regulaminu  i  je akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji umowy świadczenia Usługi, a także wyraża zgodę Usługodawcy na otrzymywanie na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej drogą elektroniczną informacji handlowej, wyraża zgodę na używanie przez Usługodawcę urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Usługobiorca, dla celów marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy świadczenia Usługi uniemożliwia skuteczną rejestrację do Serwisu oraz zawarcie umowy świadczenia Usługi.
 7. Usługa świadczona jest w języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. System teleinformatyczny Usługodawcy obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 9. Właściwe korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu  wymaga spełnienia przez system i oprogramowanie Usługobiorcy następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) stałe szerokopasmowe połączenie z publiczną siecią Internet, co najmniej 1 Mb,

b) zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron internetowych udostępnionych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do zapisywania plików cookies: Google Chrome w wersji 67 lub wyższej/Mozilla Firefox w wersji 60 lub wyższej/Microsoft Edge w wersji 14 lub wyższej z włączoną obsługa javascriptu oraz posiadać sprzęt umożliwiający sprawne działanie w powyższych przeglądarkach.

c) aktywne konto poczty e-mail,

 1. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 2. Usługodawca aktualizując Serwis w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką informację Usługobiorcy za pośrednictwem e-maila na adres udostępniony przez Usługobiorcy w Formularzu rejestracyjnym lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia usługi przez Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Usługobiorców podając datę oraz godzinę przerwy technicznej.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Usługobiorcy.

§ 4 Rodzaje opłat i zakres usługi objętej regulaminem

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi (rejestracja) odbywa się poprzez zalogowanie przez serwis  do Subdomeny Usługobiorcy.
 2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym  adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Subdomeny Usługobiorcy.  
 3. Dostęp do  Subdomeny Usługobiorcy uruchamiany jest w przeciągu maksymalnie 24 godziny po pierwszym skutecznym logowaniu oraz po uzupełnieniu wymaganych danych działalności firmy lub organizacji. . Logowanie odbywa się  za pomocą danych w postaci: adres e-mail będącego loginem i hasła.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą obsługującą bramkę płatności wskazaną przez Usługodawcę poprzez rejestrację przez link afiliacyjny przekazany przez Usługodawcę.
 5. Korzystanie z usługi odbywa się poprzez logowanie do Subdomeny Usługobiorcy.
 6. Opłata za Abonament wynosi 59 zł brutto za każdy miesiąc świadczenia usługi. Uwidoczniona jest na stronie Serwisu. Podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 7. Opłata za abonament płatna będzie z góry, e-przelewem za pośrednictwem bramki płatności. na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany stawki opłaty abonamentowej, zmian w zakresie Abonamentu. Ww. zmiany nie dotyczą okresu, na który został wykupiony abonament. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Usługodawca opublikuje informację w Serwisie i powiadomi o tym Usługobiorców, ze stosownym wyprzedzeniem.
 9. Od każdej kwoty opłaconej internetowo za pośrednictwem bramki płatności SKALEO pomiędzy Usługobiorcą a Klientem za pośrednictwem  SKALEO pobierana jest opłata prowizyjna w wysokości 1,8% wartości tej usługi dla płatności w walucie złoty polski i 2,2% dla płatności w walucie euro.
 10. Usługobiorca może dowolnie zarządzać bazami danych Klientów, wprowadzanymi ofertami swoich usług w ramach swojej domeny i subdomeny w czasie trwania umowy. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do umieszczenia na swojej subdomenie regulaminu świadczenia usług turystycznych, klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, wzoru umowy o świadczenie usług turystycznych zgodnej z wytycznymi wymaganymi przez system SKALEO, szczegółowo opisanymi w instrukcji (udostępnionej Usługobiorcy w systemie SKALEO) oraz wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo przy zawieraniu umów na odległość z konsumentami. Całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Usługobiorca.

§ 5 Warunki świadczenia usług

 1. Umowa zostaje zawarta zawarta na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do miesięcznego uiszczania abonamentu w terminie do 15 dnia każdego pełnego miesiąca korzystania z SKALEO. W przypadku braku zapłaty Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w terminie 3 dni  po upływie terminu zapłaty w formie elektronicznej na podany Formularzu rejestracyjnym adres email, o upływie terminu zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie 3 dni Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy.
 3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z Usługi.
 4. W przypadku braku płatności dostęp do Usługi zostanie zablokowany a Subdomena Usługobiorcy skasowana po upływie 180 dni od ostatniego dnia trwania abonamentu. Jeżeli Usługobiorca wyrazi chęć wcześniejszego usunięcia subdomeny powinien  przesłać z adresu mailowego za pomocą którego nastąpiła rejestracja odpowiednią dyspozycję zatytułowaną “usunięcie subdomeny” na adres support@skaleo.pl.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
 • korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich;
 • dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego usługodawcy lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi lub naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra usługodawcy lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 1. Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługobiorcy Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Usługobiorcę prawa, Regulaminu, praw Usługodawcy lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego Usługodawcę wprowadzonych przez Usługobiorcę.
 3. Na podstawie UŚUDE Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Usługodawcy w przypadku:
 • otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Usługobiorcy wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Usługobiorcy po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.

§ 6 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zbieranych podczas świadczenia Usługi (dalej: „Dane”) jest  Usługodawca tj. Skaleo.pl. sp.  zo.o..
 2. Administrator danych przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania oraz realizacji umów o świadczenie Usług zawieranych za pośrednictwem Serwisu, w tym przekazania i pobrania od Usługobiorców pieniędzy za świadczoną usługę, rozpatrzenia reklamacji.
 3. Na potrzeby realizacji umów o świadczenie Usług zawieranych za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są następujące dane Usługobiorców:  adres email, login, hasło, adres IP, imię, nazwisko, numer telefonu. W przypadku postępowania reklamacyjnego  przetwarzane są również dane w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu.
 4. Dane Usługobiorców, którzy zrezygnowali z korzystania z Usługi zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od wygaśnięcia umowy o świadczenie Usługi. Administrator danych informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 5. Dane Usługobiorców Serwisu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktu poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Usługobiorcę, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Administrator danych nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Usługobiorcę.
 8. Na potrzeby realizacji umowy o świadczenie Usługi, w szczególności w zakresie realizacji płatności  Dane w postaci adresów e-mail będą udostępniane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia ich karty kredytowej, karty debetowej lub innego środka płatniczego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
 9. Podstawą przetwarzania Danych jest przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy  art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z działań marketingowych, w szczególności świadczenia usługi newslettera podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 10. Usługobiorcom  przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: support@skaleo.pl
 2. Administrator w Serwisie wykorzystuje pliki typu cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Powyższe dotyczy również Użytkowników niezarejestrowanych w Platformie. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Administrator w żaden sposób nie przetwarza plików cookies.
 3. W przypadku danych osobowych Klientów każdorazowo administratorem ich danych osobowych jest Usługobiorca świadczący usługi turystyczne. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o umowę przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zawiera Polityka prywatności stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Usługobiorca odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Usługobiorca korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • usunięcie danych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
 • nieprawidłowe korzystanie z systemu SKALEO jak i skutki nieprzestrzegania przez Usługobiorcę wymogów technicznych, o których mowa w Regulaminie,
 • następstwa udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim loginu i hasła,
 • skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługobiorców w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
 • problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Serwisu,
 • odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami;
 • prawidłowość i zgodność z prawem świadczonych przez Usługobiorców usług turystycznych na rzecz Klientów
 • czasowe ograniczenie lub wyłącznie dostępu do Serwisu, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż tego rodzaju okoliczności mogą okresowo wystąpić, pomimo należytego działania po stronie Usługodawcy;

§ 8 Własność intelektualna

 1. Usługodawcy przysługują prawa do SKALEO i innych utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880, ze zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. SKALEO, utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania ze SKALEO i utworów jedynie w zakresie i w celu realizacji Usługi. Korzystanie wykraczające poza ww. zakres wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, gdy zdaniem Usługobiorcy usługi świadczone przez Usługodawcę  nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia powodu wniesienia reklamacji w formie:
 • elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: support@skaleo.pl;
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • nazwę (login) pod jakim Usługodawca występuje w Serwisie;
 • przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
 • proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Nazwę subdomeny, z której usługobiorca korzysta w serwisie.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 2. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 3. Reklamacja Usługobiorcy z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem dostawcy bramki płatności na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.
 4. Niezależnie od powyższego Usługobiorcy  przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10 Zasady bezpieczeństwa

 1. Usługobiorca jest zobowiązany chronić login oraz hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 2. Dyspozycje złożone z użyciem poprawnego loginu i hasła uważa się za złożone przez uprawnionego Usługobiorcę .
 3. Usługobiorca w każdym czasie może zmienić hasło do swojej subdomeny. Z  chwilą zmiany hasła, możliwość logowania i składania dyspozycji w oparciu o dotychczasowe hasło zostanie zablokowana.
 4. W celu prawidłowej realizacji Usługi, Usługodawca zapewnia Usługobiorcom obsługę techniczną, która obejmuje wyjaśnienie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem SKALEO oraz pomoc w rozwiązaniu problemów z nim związanych poprzez pocztę elektroniczną pod adresem support@skaleo.pl.

§ 11 Dane do korespondencji

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z realizacją Usługi Usługodawca  może kontaktować się z Usługobiorcą przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową na adres podany w Formularzu rejestracyjnym).
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z realizacją Usługi Usługobiorca  może kontaktować się z usługodawcą w formie  elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: support@skaleo.pl.

§ 12 Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.  
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu skaleo.pl/regulamin i w siedzibie Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Usługobiorcę o każdorazowej zmianie siedziby lub adresu poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maj 2020 roku.  
 4. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Termin zmiany nie może być krótszy niż 30 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany regulaminu, Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z 14 dniowym wypowiedzeniem.
 6. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez pocztę e-mail oraz umieszczając Regulamin na stronie Serwisu.
 7. Usługobiorca przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

Załącznik nr 1 do Regulamin świadczenia usługi skaleo.pl drogą elektroniczną

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta     pomiędzy:

Usługobiorcą, zwanym w dalszej części Umowy „Administratorem”,

a

Usługodawcą, zwanym w dalszej części Umowy „Procesorem”,

Zważywszy, że:

Procesor świadczy na rzecz Administratora – usługę za pośrednictwem serwisu internetowego Skaleo.pl  automatycznego tworzenia ofert usług turystycznych, zawierania umów o świadczenie usług turystycznych, tworzenia bazy danych klientów Administratora (dalej: „Usługa”). W ramach tej Usługi przetwarzane będą dane osobowe osób, będących klientami Zleceniodawcy (zwane dalej „Klientami”);

w związku z wykonywaniem Umowy Głównej, Procesor będzie miał dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w stosunku do których Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

Administrator zamierza powierzyć Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie;

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. [PRZEDMIOT UMOWY]

 1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w związku ze świadczeniem usług turystycznych  na rzecz swoich Klientów (dalej: „Dane Osobowe”) i spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych, przewidziane przez przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.
 2. Administrator powierza Procesorowi Dane Osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu i w zakresie określonym w niniejszej Umowie, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
 3. Procesor może przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu, o których mowa w niniejszej Umowie.

§ 2. [ZAKRES, CEL I FORMA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Celem przetwarzania przez Procesora Danych Osobowych jest realizacja Usługi świadczonej w ramach serwisu internetowego  skaleo.pl.
 2. Zakres przetwarzania przez Procesora Danych Osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, opracowywanie, kopiowanie, usuwanie i przekazywanie (z wyłączeniem podmiotów trzecich) Danych Osobowych.
 3. Procesor będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe, powierzone na podstawie niniejszej Umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu
 4. Procesor jest upoważniony do przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych w formie elektronicznej.
 5. Procesor będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonego przez Administratora celu przetwarzania wynikającego z realizacji Usługi, stosując się w szczególności do roboczych instrukcji Administratora odnośnie czasu przetwarzania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Procesora w tym zakresie, powinien od dokonać bezzwłocznych konsultacji z Administratorem. Procesor zobowiązuje się przy tym nie przetwarzać Danych Osobowych dłużej niż przez czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz Umowy Głównej, chyba że z pisemnych pod rygorem nieważności ustaleń z Administratorem wyraźnie będzie wynikać inaczej.

§ 3. [OŚWIADCZENIA]

 1. Administrator zastrzega, że określone w niniejszej Umowie wymogi stawiane Procesorowi mogą być w późniejszym czasie jednostronnie zmienione przez Administratora ze względu na zmianę przepisów prawa lub ze względu konieczność dostosowania zasad ochrony danych osobowych do nowych okoliczności. W miarę możliwości Administrator zobowiązuje się do konsultowania nowych wytycznych z Procesorem. Niezależnie od powyższego, Procesor zobowiązuje się do uwzględnienia przy przetwarzaniu Danych Osobowych nowych wytycznych Administratora bezzwłocznie po ich otrzymaniu w formie pisemnej lub mailowej. Jeżeli uwzględnienie takich wytycznych wiązać się będzie z poniesieniem przez Procesora dodatkowych kosztów, Administrator będzie dążyć do ich zrekompensowania Procesorowi. W każdym przypadku ponoszenie kosztów przez Procesora wymaga jednak uprzedniej wyraźnej akceptacji Administratora, która jest warunkiem ich późniejszego zrekompensowania. Strony, odnośnie tego typu kosztów, zobowiązują się podjęcia negocjacji i działania w dobrej wierze.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Procesora, że zasady określone w niniejszej Umowie lub w kolejnych wytycznych od Administratora nie są zgodnie z przepisami prawa, Procesor jest zobowiązany do wstrzymania się od ich stosowania oraz do bezzwłocznego poinformowania Administratora o tym fakcie.
 3. Procesor gwarantuje, że w razie stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane w niewłaściwym (bezprawnym) celu lub dłużej niż to konieczne dla osiągnięcia celu przetwarzania, poinformuje o tym bezzwłocznie Administratora.
 4. W przypadku, gdy wobec Procesora lub za pośrednictwem Procesora zostanie zgłoszone roszczenie związane z przetwarzaniem Danych Osobowych (w szczególności  roszczenie odszkodowawcze), Procesor jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator zastrzega, że nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek należności Procesorowi tytułem regresu za spełnione roszczenie wobec dysponenta Danych Osobowych, jeżeli Procesor zaniecha bezzwłocznego poinformowania Administratora o takim roszczeniu, w szczególności jeśli zaspokoi je bez wiedzy i zgody Administratora.

§ 4. [OBOWIĄZKI PROCESORA]

 1. W ramach świadczonych na rzecz Administratora usług zgodnie z Usługą, Procesor  jest zobowiązany stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności wdrożyć w stosownych przypadkach środki wskazane w art. 32 RODO.
 2. Poprzez zastosowane środki Procesor zobowiązuje się zapewnić w szczególności: poufność, integralność i dostępność Danych Osobowych oraz rzetelność, przejrzystość i rozliczalność przetwarzania.
 3. Procesor zobowiązuje się do:
 1. regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
 2. natychmiastowej i adekwatnej reakcji w razie naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 3. prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 RODO.
 1. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa Danych Osobowych, o których Administrator nie ma wiedzy. W ramach powiadomienia Procesor jest zobowiązany do wskazania opisu i rozmiarów incydentu, prawdopodobnych przyczyn naruszenia oraz jego konsekwencji, a także podjętych i sugerowanych kroków mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Procesor zobowiązuje się wykonywać obowiązki określone niniejszą Umową w taki sposób, aby umożliwić Administratorowi realizację jego obowiązków względem osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w szczególności umożliwić prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Danych Osobowych. Procesor nie jest uprawniony do wykonywania powyższych obowiązków samodzielnie, bez akceptacji Administratora.
 3. Procesor jest także zobowiązany udzielić Administratorowi wszelką niezbędną pomoc w celu wywiązania się z obowiązku zabezpieczenia Danych Osobowych, zgłaszania incydentów w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych organowi nadzorczemu oraz osobie, której Dane Osobowe dotyczą, jak również pomoc przy wykonywaniu analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych Osobowych.
 4. Procesor jest zobowiązany udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne i dokumenty na potrzeby wykazania przez Administratora spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie – bezzwłocznie  na żądanie Administratora. Jednocześnie Procesor jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji o środkach ochrony stosowanych przez Strony na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 5. Procesor jest zobowiązany do wyznaczenia osoby kontaktowej, która będzie odpowiedzialna za współpracę między Stronami w zakresie ochrony Danych Osobowych. Do osoby kontaktowej znajdują zastosowania wszystkie postanowienia § 5 Umowy.
 6. Procesor przyjmuje do wiadomości, że Administrator ma prawo do kontroli przestrzegania przez Procesora sposobu przetwarzania danych osobowych w świetle Ustawy, RODO oraz postanowień niniejszej Umowy. Kontrola może nastąpić w formie korespondencyjnej (poprzez żądanie udzielenia informacji), poprzez audyt w siedzibie Procesora lub jego podwykonawców (podprocesorów) lub weryfikację systemów informatycznych Procesora, których używa Procesor przy przetwarzaniu Danych Osobowych. Procesor jest zobowiązany do udzielenia wszelkiego niezbędnego wsparcia takim inspekcjom. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i powiadomienia o tym fakcie Administratora wraz z udostępnieniem materiałów potwierdzających usunięcie określonych uchybień. Powyższe uprawnienia Administratora i obowiązki Procesora stosuje się również do kontroli przeprowadzanej u podwykonawców (podprocesorów) Procesora. W takim wypadku Procesor jest zobowiązany zapewnić usunięcie uchybień przez osoby, z pomocą których wykonuje Umowę Główną i niniejszą Umowę.
 7. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 9 powyżej, ponoszą Strony według następujących zasad:
 1. w przypadku, gdy kontrola została zainicjowana z powodu incydentu związanego z ochroną Danych Osobowych – całkowite koszty kontroli ponosi Procesor;
 2. w każdym innym przypadku – całkowite koszty kontroli ponosi Administrator.
 1. Procesor powiadomi bezzwłocznie Administratora o wszelkich kontrolach organów publicznych przeprowadzanych u Procesora, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych (chyba że nie będzie do tego upoważniony ze względu na treść przepisu prawa). Procesor nie podejmie kroków w ramach przeprowadzanej u niego kontroli bez stosownej konsultacji z Administratorem, chyba że inny sposób postępowania będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Procesor zobowiązuje się, iż w stosownym czasie, nie później niż z momentem rozwiązania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej, Dane Osobowe zostaną zwrócone Administratorowi lub nieodwracalnie zniszczone (m.in. poprzez niszczenie nośników lub usuwanie danych z nośników za pomocą profesjonalnych narzędzi). Procesor zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Administratora o niemożności wykonania powyższego obowiązku – w szczególności, jeżeli usunięcie nie będzie możliwe ze względu na treść obowiązujących przepisów prawa. Z usunięcia Danych Osobowych powinien zostać sporządzony protokół, który Procesor powinien przekazać bezzwłocznie Administratorowi.
 3. Procesor gwarantuje, że niezależnie od wymagań wskazanych w przepisach prawa wdrożył następujące zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych:
 1. sporządzona została dokumentacja opisująca sposób i narzędzia przetwarzania Danych Osobowych,
 2. wdrożone zostały środki zapewniające ograniczenie dostępu do budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz zapewniające rozliczalność przetwarzania przez poszczególnych pracowników (np. karty dostępu, identyfikatory, drzwi zamykane na klucz, konta z hasłami dostępu w systemie informatycznym itp.)
 3. stworzone zostały procedury zapewniające bezpieczną utylizację nośników, które zawierają lub zawierały Dane Osobowe,
 4. wprowadzony został zakaz nieautoryzowanego wynoszenia danych osobowych poza obszar przetwarzania kontrolowany przez Procesora oraz zakaz korzystania z prywatnych nośników danych przy korzystaniu ze stacji roboczych Procesora.

§ 5. [PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY PROCESORA]

 1. Procesor zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Procesor zobowiązuje się do prowadzenia oraz bieżącej aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych oraz udostępniania tej ewidencji na każde żądanie Administratora.
 3. Procesor zobowiązuje się zapewnić, że każdy z jego pracowników złożył uprzednio pisemne zobowiązanie do zachowania poufności Danych Osobowych, zgodnie z przepisami RODO – obowiązujące niezależnie od okresu obowiązywania niniejszej Umowy. Procesor zobowiązuje się również udzielić swoim pracownikom stosownych wyjaśnień i przeprowadzić niezbędne szkolenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 4. Za działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników Procesora w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Procesor odpowiada wobec Administratora jak za działania własne.

§ 6. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

 1. Procesor ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie wszelkich zobowiązań określonych i wynikających z niniejszej Umowy. W szczególności Procesor będzie odpowiedzialny w stosunku do Administratora za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniedbań Procesora w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. Procesor zwolni Administratora z ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, jeżeli wynikły one z przyczyn związanych z przetwarzaniem ich Danych Osobowych przez Procesora.

§ 7. [OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY]

Umowa zostaje zawarta na czas określony, rozumiany jako okres trwania Usługi. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie bez względu na przyczynę Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem niniejszej Umowy – z tym samym dniem.

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Strony nie mogą, bez uprzedniej i pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) zgody drugiej Strony, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy dążyć będą do polubownego ich rozwiązania. W przypadku, gdy nie dojdzie do rozwiązania sporu w polubowny sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają w formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 2 do Regulamin świadczenia usługi skaleo.pl drogą elektroniczną

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Usługobiorcy z Serwisu skaleo.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały zawarte w Regulaminie świadczenia usługi skaleo.pl w drodze elektronicznej, znajdującej się pod adresem skaleo.pl/polityka_prywatnosci. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Usługodawcę z Serwisu.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

 1.  Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Usługobiorcami (tj. osoby nie posiadające Konta, Użytkownicy) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania Usług i utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 •  w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest obowiązkowe, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;


 1. Realizacja usług w Serwisie

Sprzedaż Usługi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Zawarcie umowy wymaga posiadania Subdomeny w SKALEO lub podanie adresu poczty elektronicznej. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.

 
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji usługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

 1.  Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu adresu email. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Usługobiorcą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

f)  Marketing.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, reklam,  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail lub połączeń telefonicznych lub smsów. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

g)  Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywania Subdomeny Usługobiorcy. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego likwidacji. Nadto dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4. Uprawnienia Usługobiorcy

Usługobiorcy przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: support@skaleo.pl.

6. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności,.
W przypadku uzyskania zgody Usługobiorcy, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8. IOD

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail support@skaleo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Przewiń do góry