Jaka jest najlepsza forma działalności dla biura podróży?

Jaka jest najlepsza forma działalności dla biur podróży?

Zastanawiasz się nad otworzeniem własnego biura podróży? Nie wiesz która forma prawna będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom? Poniżej znajdziesz garść praktycznych wskazówek, które pomogą Ci podjąć wybór formy prawnej Twojego biznesu. Uwzględniają one ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności turystycznej.

 

     Tekst powstał we współpracy z Kancelarią Sawaryn i Partnerzy.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zastanawiając się nad wyborem formy prawnej biura turystycznego w pierwszej kolejności warto rozważyć najprostszą i najmniej sformalizowaną formę prowadzenia biznesu. Chodzi oczywiście o jednoosobową działalność gospodarczą. Forma ta pozwala na swobodne wypłacanie wypracowanego zysku i nie wymaga skomplikowanej księgowości. Równocześnie wiąże się ona z nieograniczonym ryzykiem przedsiębiorcy. Prowadzący działalność w tej formie ponosi odpowiedzialność za zobowiązania bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Fakt ten zdaje się być szczególnie niekorzystny ze względu na duże ryzyko ekonomiczne, jakie może wiązać się z prowadzeniem własnego biura podróży. Wynikać to może przede wszystkim z nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających kontynuowanie podróży (np. klęski żywiołowe, czy dobrze nam znana pandemia). W przypadku prowadzenia biura w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wszelkie koszty i obciążenia zarówno względem klientów czy kontrahentów będą obciążać właśnie przedsiębiorcę.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, która w znaczący sposób – choć nie całkowicie – minimalizuje ryzyko ekonomiczne, związane z prowadzeniem biura podróży. Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest fakt, iż spółka dysponuje odrębnym od wspólników majątkiem, a wspólnicy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiedzialność ta ciąży na samej spółce i – po wystąpieniu odpowiednich okoliczności – na członkach zarządu. Decydując się na prowadzenie biura podróży w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów. Chodzi o koszt rejestracji spółki oraz dodatkowymi obowiązkami księgowymi, które związane są z prowadzeniem pełnej księgowości spółki. Dodatkowo wypłata zysku ze spółki każdorazowo będzie opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc.

Spółka jawna

Spółka jawna, podobnie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem, odrębnym od wspólników. Dzięki temu stroną wszelkich umów zawieranych z przewoźnikami czy hotelami będzie sama spółka, a nie jej wspólnicy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku spółki jawnej wspólnicy nie są chronieni przed ryzykiem finansowym. Ponoszą oni odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w przypadku, gdy majątek spółki nie wystarczy na spłatę zobowiązań. Co istotne, to również wspólnicy będą podatnikami podatku dochodowego i będą rozliczać się proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach spółki.

Spółka cywilna

Spółka cywilna wbrew swojej nazwie nie posiada osobowości prawnej i nie stanowi spółki w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Jest to jedynie umowa zawarta między co najmniej dwoma wspólnikami, polegająca na zobowiązaniu do wspólnego działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. W ramach wewnętrznych ustaleń mogą oni ograniczyć odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki jednego ze wspólników. Takie postanowienie będzie odnosiło skutek jedynie w stosunkach pomiędzy wspólnikami. Nie będzie wpływać na odpowiedzialności względem przewoźników czy innych kontrahentów. Istotną cechą spółki cywilnej jest fakt, że na gruncie podatków dochodowych podatnikami są wyłącznie wspólnicy. Podatnikiem VAT będzie już sama spółka.Spółka komandytowa

W spółce komandytowej tylko jeden rodzaj wspólnika – komplementariusz – ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Pozostali wspólnicy (zwani komandytariuszami) ponoszą ryzyko jedynie do określonej w umowie spółki kwoty, tj. sumy komandytowej. Takie rozwiązanie może sprawdzić się dla osób, które chcą prowadzić biuro podróży, w sytuacji, w której jedna osoba wie jak to robić, a druga nie, za to wykłada pieniądze na to przedsięwzięcie.

Spółka komandytowo-akcyjna i spółka akcyjna

Założenie zarówno spółki komandytowo-akcyjnej, jak i spółki akcyjnej wymaga dużego zaplecza finansowego. Kapitał zakładowy w powyższych spółka musi wynosi odpowiednio co najmniej 50 tys. zł i 100 tys. zł. Ze względu na posiadanie odrębnej osobowości prawnej obie te formy pozwalają na zminimalizowanie ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem biura podróży przez poszczególnych wspólników. Dzieje się to na takiej zasadzie, jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (Wyjątek: komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem, jeżeli spółka nie będzie w stanie spłacić wierzycieli). Równocześnie jednak obie te spółki wymagają prowadzenia pełnej księgowości, a ich prawidłowe funkcjonowanie wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności.

Na jaką formę prawną się zdecydować?

Decydując się na prowadzenie własnego biura podróży mamy niemalże zupełną dowolność wyboru formy prawnej – otwarcie biura podróży jest niemożliwe jedynie w formie spółki partnerskiej, ze względu na brak spełnienia wymogu wykonywania wolnego zawodu.  

Mec. Macionczyk z Kancelarii Sawaryn i Partnerzy pisze: „Rekomendowaną i najbezpieczniejszą formą prowadzenia biura podróży jest w naszej ocenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadzenie działalności w tej formie wymaga posiadania niskiego kapitału – bo jedynie 5 tys. złotych – a pozwala na istotne ograniczenie odpowiedzialności finansowej wspólników spółki. Minusem jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz konieczności sporządzania sprawozdań finansowych. Ponadto jakiekolwiek zmiany osobowe czy w treści umowy spółki powodują konieczność rejestracji zmian w KRS. Dodatkowo można również wziąć pod uwagę prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej z uwagi na fakt, że ta forma pozwala na łatwe wypłacenie zysku i uniknięcie skomplikowanej księgowości. Ze względu jednak na brak ograniczenia odpowiedzialności będzie ona odpowiednia jedynie dla początkujących przedsiębiorców, bądź tych biur podróży, które nie są narażone na zbyt wysokie ryzyko, skupiających swoją działalność na turystyce krajowej”.

Jaka jest najlepsza forma działalności dla biura podróży?
Przewiń na górę