Czy biuro podróży musi posiadać kasę fiskalną?

Prowadzenie własnego biura podróży może wiązać się z wieloma formalnościami. W gąszczu przepisów początkującemu przedsiębiorcy może być ciężko zweryfikować jakie obowiązki ciążą na podmiocie prowadzącym działalność turystyczną i jakimi zasadami powinien się on kierować rozliczając świadczone usługi. Poniższy wpis powstał w celu ułatwienia Ci stawiania pierwszych kroków w świecie turystyki. Zawiera wskazówki dotyczące podstawowej kwestii związanej z ewidencją sprzedaży usług, czyli obowiązku posiadania przez biuro podróży kasy fiskalnej. Tekst powstał we współpracy z Kancelarią Sawaryn i Partnerzy.

Co do zasady przedsiębiorca prowadzący biuro podróży jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej prowadzonej sprzedaży. Wynika to z faktu, że usługi turystyczne zwykle świadczy na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wobec takiego właśnie świadczenia usług przepisy wprost przewidują obowiązek stosowania kas fiskalnych.

Czy zawsze musisz posiadać kasę fiskalną?

Warto jednak wskazać, iż przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie usług na rzecz osób fizycznych w przypadku ich świadczenia online. Aby więc biuro podróży mogło świadczyć usługi bez konieczności posiadania kasy fiskalnej, konieczne jest spełnienie poniższych warunków: 

  • Zapłata za wykonaną czynność została wykonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 
  • Z dowodu dokumentującego zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Kto podlega zwolnieniu?

Zgodnie z brzemieniem obowiązujących przepisów zwolnieniu z obowiązku ewidencji świadczonych usług przy użyciu kas podlegają podmioty: 

  • Których wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. 
  • Rozpoczynający w poprzednim roku podatkowym świadczenie usług na rzecz osób prywatnych. Może to mieć miejsce jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. 

Jeśli więc obroty biura podróży nie przekroczą wyżej wskazanych limitów, biuro nie będzie musiało posiadać kasy fiskalnej.

Mec. Macionczyk z Kancelarii Sawaryn i Partnerzy pisze:

„Należy jednak pamiętać, iż zupełnie inaczej wyglądać będzie kwestia obowiązku posiadania kasy fiskalnej i prowadzenia ewidencji świadczonych usług w przypadku powierzenia przez biuro podróży świadczenia usług turystycznych agentowi. W takiej sytuacji biuro zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi może zobowiązać go do prowadzenia ewidencji sprzedaży na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy użyciu kasy własnej tego podmiotu”. 

Podsumowując: co do zasady biuro podróży świadczące usługi na rzecz osób fizycznych ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jednak w zależności od indywidualnych warunków prowadzonej współpracy obowiązek ten może nie znaleźć zastosowania.

tel: (+48) 572 195 794

email: biuro@skaleo.pl

ul. Rybałtów 12 /40
02-886 Warszawa

NIP: 9512501715